ترسم این که دیر برسم
یکی دیگه فدات بشه
به جای من رغیب من
قربونی نگاهت بشه


دسته ها : در هم
پنج شنبه دوم 8 1387
X